การเบิกค่าลงทะเบียนกรณีภาคเอกชน เช่น สมาคม

   

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เกี่ยวกับการเบิกค่าลงทะเบียนกรณีมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม จัดการอบรม หรือร่วมกับทางราชการจัดการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155