แบบประเมินวิทยากร CMAT22

   ขอความร่วมมือ ผู้เรียนทุกท่าน กรุณาทำแบบสอบถามดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินการบรรยาย โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย โดยแบ่งการบรรยายออกเป็นหัวข้อดังนี้ (โดยไม่จำเป็นต้อง Log in)


วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566


1. บรรยายเรื่อง แนวคิดในด้านปรัชญาทางการแพทย์ทางเลือก
โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

https://forms.gle/HRTK8LYEZ4G7Uwhs5


2. บรรยายเรื่อง “Introduction to Chelation Therapy”
(Why Chelation Therapy & Historical Perspective)
AND Atherosclerotic Disease in Evidence-Based Medicine Aspect
โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

https://forms.gle/igv59TwHuLfkjTKv6


3. บรรยายเรื่อง“ Nutrition and Lifestyle Modification”
โดย นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

https://forms.gle/V1mW3H3dN9vUWfm7A


4. บรรยายเรื่อง “Incidence of Heavy Metal Toxicity: Laboratory Issues”
โดย นาวาอากาศเอกพงษ์เพ็ชร คงพ่วง

https://forms.gle/5ujP3jsZ5tec88j26


5. บรรยายเรื่อง “Heavy Metal in Dysfunctional Heath”
โดย นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ

https://forms.gle/U1xHJidNDt9j59Wx7


6. บรรยายเรื่อง “Clinical Diagnosis: How to Manage Heavy Metal Toxicity”
โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/GZovhsMWJwMt653PA


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566


1. บรรยายเรื่อง “The Evidence of Chelation Therapy”

โดย แพทย์หญิงอุรวดี จันทร์แจ่มแสง

https://forms.gle/Ms2AVdU263BBqXhq5


2. บรรยายเรื่อง “Vitamin and Mineral Supplements in

Chelation Therapy” (Pharmacodynamics)

โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/GZj7ZKq5KCMb7BB39


3. บรรยายเรื่อง “Holistic Screening test of Heavy Metal”

โดย ร.ต.ต. นายแพทย์อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ

https://forms.gle/QgqgVQaB1aiEZmju8


4. บรรยายเรื่อง “Biochemistry of Chelating Agents,
Mechanism of Action and Side- Effects”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/zHCwVSwnkPa7kvWb7


5. บรรยายเรื่อง “Protocol for Chelation Therapy and Practical Issues”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/AmFfNAEAi6NqmH1m7


6. บรรยายเรื่อง The Application of Chelation Therapy
โดย นายแพทย์วัสสะ วัชรากร

https://forms.gle/giS5Af2eiq1TsFxn8


7. How to Run a Chelation Clinic & Clinical Experience in Thailand”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/u12kxjWKbxdu8fq2A


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566


1. บรรยายเรื่อง Alternative method for toxic metal detoxification
โดย นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

https://forms.gle/JSBPdShCUKMaHyXy9


2. บรรยายเรื่อง Workshop for Practical
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/4DVUvVip4jB7v2XP9


3. บรรยายเรื่อง Law and Regulations Related to Medical Issues
โดย ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

https://forms.gle/g9YfBDdNMQX2F2cSA


-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ --PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155