การเบิกค่าลงทะเบียน

   

หนังสือการเบิกค่าลงทะเบียน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


เพื่อแนบเอกสารประกอบการยื่นเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155