Re-Password

เปิดเว็บไซต์ MEDUGATE.COM จากโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ เลือกเมนู มุมขวาบน "เข้าสู่ระบบ" Sing In คลิ๊กที่รูปภาพโปรไฟล์ เลือกเมนู "ข้อมูลบัญชีผู้ใช้" เลือก "แก้ไขรหัสผ่าน" ยืนยันรหัสเก่า >> กดปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"

Watch video lectures

Watch video lectures >> Select the menu at the top right corner "Sing In" Click on the profile picture. Select the menu "lecture video" Select the video you want to watch.

Download : Hand out

ระบบ MEDUGATE™ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

The new Registration

ระบบ MEDUGATE™ สามารถลงทะเบียนแค่ครั้งเดียว ก็สามารถใช้ข้อมูลร่วมได้ทุกงานประชุม ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง ระบบจะยืนยันกับอีเมล์ของท่าน ดังนั้นควรใช้อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน ผ่านระบบ SCB|2C2P ปลอดภัย มั่นใจระดับสากล

Payment method By credit / debit card

You can pay for the registration fee by VISA, JCB, MASTERCARD, UNIONPAY and AMEX credit / debit cards today.

Payment method By transferring money to the account

You can pay through the banking system. By transferring money to the Company's account

Cancellation / Refund Form

Cancellation / Refund Form

PROMOTION

Special privileges for new members

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

Special privileges for new members